Všeobecné obchodní podmínky

I.

 1. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny služby poskytované v rámci projektu Království Duše, jehož zakladatelkou je Jana Štantejská (dále jen „VOP“). 
 2. VOP tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Království Duše s.r.o. a klientem.
 3. Účastníky smluvního vztahu jsou:


Království Duše s.r.o.
se sídlem Zvole, Hlavní 155
IČO: 08483027
Číslo účtu: 1387703249/2700
Kontakt: jana@kralovstviduse.cz
(dále jen „Poradce“)

Klient
Klientem se rozumí spotřebitel, tedy každý člověk, který uzavírá smlouvu o poskytování služeb (případně zasílá závaznou objednávku) s Poradcem nebo s ním jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámce samostatného výkonu svého povolání.
​(dále jen „Klient“).

II.
Základní ustanovení
 

 1. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poradcem a Klienty při poskytování služeb v rámci projektu Království Duše Klientům.
 2. Samotný projekt Království Duše je popsán na těchto internetových stránkách (dále jen „Internetové stránky“).
 3. Službami se ve smyslu těchto VOP rozumí poskytování odborných a profesionálních služeb (i jen jednotlivé dílčí služby) dle zvoleného programu, konzultace, terapie, semináře nebo aktivity a to prostřednictvím profesionálně vyškoleného týmu poradců (dále jen „Služby“). Jednotlivé konzultace, terapie, semináře, aktivity a programy v oblasti zdraví, výživy a životního stylu tvoří soubor dílčích služeb, jejichž specifikace je uvedena na Internetových stránkách, včetně konkrétního popisu nabízených dílčích služeb, procedur, odborných výstupů, rozsahu a ceny (dále jen „Specifikace Služeb“).
 4. VOP tvoří obecný právní rámec pro poskytování Služeb Klientům, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak. V případě sjednání odlišných individuálních podmínek mají tato ujednání přednost před ustanoveními VOP.
   

III.
Vznik smluvního vztahu
 

 1. Smluvní vztah mezi Klientem a Poradcem vzniká dvojím způsobem a to:
 2. uzavřením smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) nebo 
 3. odesláním závazné objednávky prostřednictvím Internetových stránek, emailu nebo sms (dále jen „Objednávka“).
 4. Odesláním Objednávky Klient souhlasí s VOP.
 5. Objednávka musí obsahovat identifikaci Klienta (jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, telefonický a emailový kontakt a specifikace požadovaných Služeb a souhlas s VOP).
 6. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb nebo odesláním Objednávky je mezi Klientem a Poskytovatelem uzavřena smlouva (dále jen „Smlouva“).
   

IV.
Obsah a předmět Smlouvy
 

 1. Obsah Smlouvy je určen smlouvou o poskytování služeb, Objednávkou, Specifikací Služeb a těmito VOP.
 2. Předmětem Smlouvy mezi Klientem a Poradcem je závazek Poradce poskytnout Klientovi Služby s vynaložením odpovídající odborné péče, a závazek Klienta poskytnout nezbytnou součinnost a za poskytnutí Služeb uhradit cenu dle čl. V VOP podle ceny obsažené ve Specifikaci Služeb s výhradou čl. V odst. 6 VOP.
   

V.
Platební podmínky
 

 1. Klient se zavazuje zaplatit za sjednané Služby odměnu rovnající se ceně Služeb (dále jen „Odměna“) s výhradou čl. V odst. 6 VOP.
 2. Cena Služeb se řídí cenami uvedenými ve Specifikaci Služeb v době uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo odeslání Objednávky.
 3. Klient se zavazuje zaplatit Odměnu před čerpáním Služeb (vyjma první informační konzultace k výživě Metabolic Balance). Zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Poradce.
 4. V případě vzniku smluvního vztahu smlouvou o poskytování služeb je Klient povinen zaplatit Odměnu jedním z následujících způsobů platby:
 5. při první konzultaci v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty,
 6. formou převodu na bankovní účet Poradce č. 1387703249/2700, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb,
 7. V případě vzniku smluvního vztahu Objednávkou je Klientovi na email uvedený v Objednávce zaslána faktura a Klient je povinen zaplatit Odměnu formou převodu na bankovní účet Poradce č. 1387703249/2700, v termínu uvedeném na faktuře.
 8. Poradce má právo před zahájením dílčích služeb v rámci Specifikace Služeb, je-li k tomu nucen z důvodu zvýšení cen služeb dodavateli, nebo z důvodu směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny Služeb, upravit příslušným způsobem cenu Služeb a změnit Specifikace Služeb ohledně ceny. Poradce i Klient v takových případech postupují způsobem uvedeným v ustanovení článku VI odst. 9 těchto VOP.
   

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
 

 1. Před vznikem smluvního vztahu je Klient povinen se seznámit s VOP, rozsahem a náplní poskytovaných Služeb a Specifikací Služeb.
 2. Klient bere na vědomí, že poskytované Služby jsou individuálního charakteru a v některých případech může být ze strany Klienta vyžadována součinnost. V případě odmítnutí součinnosti ze strany Klienta je Poradce oprávněn přerušit poskytování Služeb nebo od Smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je Smlouva uzavřen pomocí prostředků komunikace na dálku, začne Poradce poskytovat Služby ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy pouze na základě výslovné žádosti Klienta učiněné v písemné podobě.
 4. V případě prodlení s úhradou ceny Služeb ze strany Klienta je Poradce oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 5. Klient je povinen zahájit čerpání Služeb do 6 měsíců od podpisu smlouvy o poskytování služeb nebo odeslání Objednávky. Klient je dále povinen ukončit čerpání Služeb do 18 měsíců od podpisu smlouvy o poskytování služeb nebo odeslání Objednávky. Po zmeškání těchto termínů Klient ztrácí nárok na čerpání Služeb. 
 6. Klient je povinen sdělit Poradci veškeré informace o jeho zdravotním stavu. Poradce neodpovídá za újmu Klienta způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
 7. Klient není oprávněn poskytovat třetím osobám dokumenty získané od Poradce ani jejich kopie bez souhlasu Poradce.
 8. Poradce je oprávněn změnit skladbu, rozsah a výčet dílčích služeb ve Specifikaci Služeb. K této změně je oprávněn pouze z objektivních důvodů, nezávislých na vůli Poradce, znemožňující mu poskytovat Služby v celém rozsahu (například změna poskytovaných služeb dodavatele, zánik dodavatele apod.), a to před započetím postižené dílčí Služby.
 9. Nastanou-li okolnosti dle předchozího odstavce nebo dle ustanovení článku V. odst. 6 VOP, je Poradce povinen takové změny oznámit Klientovi bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem a navrhnout mu změnu Smlouvy. Pokud navrhovaná změna Smlouvy vede i ke změně ceny Služeb, je Poradce povinen v návrhu změny Smlouvy novou cenu za Služby uvést. Klient má právo se rozhodnout, zda se změnou Smlouvy souhlasí. V opačném případě má Klient právo od Smlouvy odstoupit. Pokud Klient ve lhůtě do 15 dnů od doručení návrhu na změnu Smlouvy od Smlouvy neodstoupí, má se za to, že se změnou souhlasí. Jestliže změna Smlouvy vede i ke zvýšení ceny Služeb, je Klient povinen uhradit Poradci rozdíl v ceně Služeb do 30 dnů od doručení návrhu na změnu Smlouvy. Při porušení tohoto závazku Klienta uhradit Poradci rozdíl v ceně Služeb má Poradce právo od Smlouvy odstoupit.
 10. Poradce je oprávněn jednostranně měnit v celém či částečném rozsahu VOP s tím, že změna je účinná ode dne jejich oznámení Klientovi. Nesouhlasí-li Klient se změnou VOP, je povinen svůj nesouhlas oznámit Poradci do 10 dnů od oznámení změny – v takovém případě se vztahy mezi stranami řídí dle původních ustanovení VOP. Oznámí-li však poté Poradce Klientovi, že na změně VOP trvá, je Klient oprávněn změnu VOP odmítnout a tuto Smlouvu vypovědět ve výpovědní době 3 měsíců počínající od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v něm Klient odmítl změnu. Oznámení o změně VOP bude provedeno zveřejněním nového znění VOP na Internetových stránkách.
 11. V souladu s §1829 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) má Klient, v případě, že je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší od počátku. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Klient o svém odstoupení od této Smlouvy informovat Poradce formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář (viz Příloha I.) pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností Klienta. Pokud Klient odstoupí od této Smlouvy, bude mu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které Poradce od Klienta obdržel.
 12. Odstoupí-li Klient od Smlouvy a Poradce s poskytováním Služeb na základě výslovné žádosti Klienta začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Klient Poradci částku úměrnou rozsahu poskytnutých Služeb do doby, kdy Poradce informoval o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem Služeb. V případě již vystavené žádanky na odběr krve se jedná minimálně o 3.000,- Kč a v případě vyhotovení Metabolic Balance plánu se jedná o minimálně 5.000,- Kč.
   

VII.
Prohlášení Poradce
 

 1. Poradce bude Klientovi poskytovat služby na základě aktuálních vědeckých poznatků.
 2. Poradce se zavazuje, že nebude žádné informace získané od klienta sdělovat třetím osobám, s výjimkou členů týmu a s výjimkou spolupracujících dodavatelů:
 3. Metabolic Balance GmbH & Co. KG, zajišťující výživový program;
 4. synlab czech s.r.o. zajišťující odběr a rozbor krve.
 5. Poradce není poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Poradce není vázán smlouvou se zdravotními pojišťovnami, Služby se poskytují za přímou úhradu.
   

VIII.
Prohlášení Klienta
 

 1. Klient bere na vědomí, že Služby nenahrazují lékařskou péči ani užívání léků. Pokud je Klient v péči ošetřujícího lékaře bude nadále dodržovat lékařem stanovený léčebný režim a docházet na pravidelné kontroly. 
 2. Klient prohlašuje, že nezamlčel žádné údaje týkající se jeho zdravotního stavu a sdělil veškeré relevantní informace dle pokynů Poradce.
 3. Klient prohlašuje, že si je vědom, že k naplnění svých cílů je třeba součinnost Klienta a dodržování pokynů Poradce.
 4. Klient souhlasí s využitím svého e-mailového kontaktu pro komunikaci mezi ním a Poradcem ohledně Služeb.
 5. Klient prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že Poradce mu vysvětlil vše, co je obsahem Smlouvy, odpověděl na eventuální otázky, uvedenému poučení rozumí a souhlasí s podmínkami poskytované Služby.
 6. Klient bere na vědomí, že i přes skutečnost, že Služby budou poskytovány s patřičnou péčí a v souladu s aktuálními vědeckými poznatky, nelze s ohledem na jejich povahu zaručit, že bude dosaženo výsledků, které si Klient přeje nebo které očekává. Poradce nenese odpovědnost za případné nedosažení požadovaných výsledků Služeb a Klient není oprávněn domáhat se vrácení ceny uhrazené za poskytnuté Služby či požadovat z ceny jakoukoli slevu
 7. Veškeré návody, rady a doporučení jsou určeny zdravým lidem. Poradce ani členové týmu nejsou jakkoli odpovědni za případné škody způsobené nesprávným používáním uvedených doporučení, návodů a rad. Klient pracující s doporučením, odpovídá za svůj zdravotní a psychický stav a do jednotlivých úkolů vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a odpovědnost.
   

IX.
Práva z vadného plnění
 

 1. Vůči Poradci, který Klientovi poskytuje služby, je Klient oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamovat je možné pouze rozpor poskytnuté Služby se smlouvou o poskytování služeb, Objednávkou, Specifikací Služeb nebo těmito VOP, nikoliv výsledek Služby.
 2. Vadu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy Klientovi byla poskytnuta Služba, nejpozději potom do šesti měsíců od poskytnutí Služeb.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje Klient osobně na schůzce u Poradce, u členů týmu a to osobně nebo elektronicky na emailovou adresu jana@kralovstviduse.cz. Práva z vadného lze rovněž uplatnit na adrese provozovny Království Duše, Hlavní 155, 252 45 Zvole
 4. Poradce s Klientem sepíše reklamační protokol. Klient obdrží kopii tohoto reklamačního protokolu.
 5. Reklamace bude Klientem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění.
 6. Poradce provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud Poradce vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne Klientovi náhradu. Náhradou se rozumí zejména náhradní poskytnutí Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb. Pokud Poradce vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom Klienta informuje.
   

X.
Zvláštní ustanovení
 

Poradce dle ustanovení §14 odst. 1. a 2. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele poskytuje Klientovi následující informaci: V případě, že dojde mezi Poradcem a Klientem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient jakožto spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.
 

XI.
Závěrečné ustanovení
 

 1. Pro případ, že by některé z ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné, nezpůsobuje neplatnost takového ustanovení neplatnost celých VOP.
 2. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se tak řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a souvisejícími předpisy, vše ve znění pozdějších novelizací.
 3. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 3. 5. 2020.

 

V případě, že chcete odstoupit od Smlouvy, prosíme, zašlete nám vyplněný formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy.